WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa LEKARZE: 750 zł

Opłata zawiera:

 • dostęp do platformy online webinarium
 • dostęp do webinarium przez 45 dni od daty zakończenia kursu
 • certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi
 • dostęp do materiałów promocyjnych Partnerów kursu

Koszt uczestnictwa INSTRUMENTARIUSZKI : 250 zł

Opłata zawiera:

 • dostęp do platformy online webinarium
 • dostęp do webinarium przez 45 dni od daty zakończenia kursu
 • certyfikat uczestnictwa
 • dostęp do materiałów promocyjnych Partnerów kursu

Koszt uczestnictwa STUDENCI : 100 zł

Opłata zawiera:

 • dostęp do platformy online webinarium
 • dostęp do webinarium przez 45 dni od daty zakończenia kursu
 • certyfikat uczestnictwa

iMediana Polska sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Kolejowa 28
NIP 9372671534
Regon 24367496000000
numer rachunku bankowego: 39 1160 2202 0000 0003 5507 0930 Bank Millenium

Szczegóły:
e-mail: marketing@imediana.pl


Warunkami uczestnictwa są:

Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Organizatora oraz przesłanie go na adres mailowy: marketing@imediana.pl

Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Wydarzeniu

Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego udostępnionego przez Organizatora oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

Potwierdzenie zgłoszenia: O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora.

Warunki rezygnacji: Rezygnacja z udziału po 25 lutego 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez iMediana Polska Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres marketing@imediana.pl  
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Uczestnicy biorący udział w Wydarzeniu zobowiązani są przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim poszanowania przepisów prawa własności intelektualnej określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

Biuro Organizacyjne: iMediana Polska sp. z o.o , 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kolejowa 28

Reklamacje: Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail: marketing@imediana.pl .

Reklamacje Uczestników Wydarzenia mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Wydarzenia.

Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

ZGŁOSZENIE ONLINE